نوع خبر
تعداد خبرها
طول فرم (Height)
عرض فرم (Width)
 پخش زنده اخبار